Czynności notarialne

Notariusz lub zastępca notarialny dokonuje czynności notarialnych, z zachowaniem prawa i słusznych interesów stron. Notariusz jest zobowiązany udzielić stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności, w tym pouczyć o uprawnieniach urzędu skarbowego dotyczących wartości przedmiotu czynności, podstawie prawnej i sposobie obliczania opłaty skarbowej, podatku od darowizny oraz zaniechaniu ich pobrania.

Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego i dokonywane są wyłącznie w kancelarii notarialnej, chyba że szczególne okoliczności wymagają przeprowadzenia ich w innym miejscu.

Akty notarialne

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz sporządza akty notarialne – między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty – oraz akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia własnoręczności podpisu,  sporządza również protokoły zgromadzeń wspólników, protesty weksli i czeków. Ponadto notariusz przyjmuje do depozytu wszelkiego rodzaju dokumenty i nośniki danych oraz papiery wartościowe.

Akty i dokumenty notarialne powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty. Jeżeli coś jest niezrozumiałe dla stron, to rolą notariusza jest odpowiednie i wyczerpujące wytłumaczenie.

Przed przystąpieniem do czynności notarialnych notariusz zobowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących w nich udział na podstawie dowodów osobistych/paszportów, a w przypadku ich braku – na podstawie innych dokumentów ze zdjęciem, oświadczeń osób znających stronę i posiadających dokumenty tożsamości.

Opierając się na doświadczeniu oraz na Prawie o notariacie, sporządzamy:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy warunkowe,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy spółek,
 • umowy zamiany,
 • poświadczenia podpisu,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • protokoły zgromadzeń wspólników,
 • protokoły przyjęcia pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego.
 • Koszty przeprowadzania czynności notarialnych

  Notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

  Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe opłaty:

  •    podatek od czynności cywilnoprawnych,

  •    podatek od spadków i darowizn,

  •    opłatę sądową,

  •    opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym

  Opłaty przekazywane są na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.