Umowa warunkowa

Umowa warunkowa to umowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, czyli jej skutki są możliwe dopiero po zajściu wskazanego zjawiska. Ma ona zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej prawem pierwokupu i musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli w umowie sprzedaży został zastrzeżony warunek, własność nieruchomości nie przechodzi na nabywcę automatycznie – konieczne jest wtedy zawarcie drugiej umowy: przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Umowa warunkowa