Dokumenty

W celu dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej trzeba koniecznie dostarczyć do Kancelarii, z odpowiednim wyprzedzeniem, dokumenty celem ich weryfikacji.

Dokumenty można doręczyć na następujące sposoby:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • faxem,
 • kurierem.

Oryginały dokumentów należy koniecznie przynieść na umówione spotkanie. Do dokonania czynności mogą być potrzebne również inne dokumenty – nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu niezbędnych informacji w danej sprawie.

W zależności od rodzaju czynności notarialnej należy dostarczyć poniższe dokumenty i informacje:

Nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku):

 • numer księgi wieczystej
 • dokument nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, dokument potwierdzający nabycie spadku, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe Kupujących i Sprzedających
 • w przypadku firm: aktualny wydruk z Rejestru Przedsiębiorców (KRS lub CEIDG)
 • postanowienia do treści umowy (cena nieruchomości, data wydania, termin oraz sposób zapłaty ceny, postanowienia dodatkowe).

Testament

 • dane osobowe sporządzającego testament
 • dane osoby powoływanej do spadku

Przyjęcie/Odrzucenie Spadku

 • dowód tożsamości osoby przyjmującej/odrzucającej spadek,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane pozostałych spadkobierców (małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwa etc.),
 • protokoły przyjęcia/odrzucenia spadku przez pozostałych spadkobierców, jeżeli były sporządzane (wypisy aktów notarialnych).

Intercyza

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres).

Umowa o podział majątku wspólnego/zniesienie współwłasności

 • intercyza lub wyrok rozwodowy,
 • postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (APD) w przypadku zniesienia współwłasności majątku wchodzącego w skład spadku,
 • pozostałe dokumenty – takie jak do zbycia nieruchomości.

Pełnomocnictwo

 • dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres,
 • gdy przedmiotem ma być zbycie lub nabycie nieruchomości – informacje dotyczące tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia),
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub oświadczenia o ustanowieniu hipoteki należy dokładnie określić treść tego oświadczenia.