Opłaty notarialne

Notariusz pobiera opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe opłaty:

•    podatek od czynności cywilnoprawnych,

•    podatek od spadków i darowizn,

•    opłatę sądową,

•    opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym.

Wyżej wymienione opłaty przekazywane są na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe opłaty notarialne. Podane kwoty są kwotami netto.

 W przypadku wykonywania czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii notarialnej, notariusz może ustalić wyższe wynagrodzenie.


Podstawowe opłaty notarialne

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI

TAKSA NOTARIALNA

do 3 000 zł

100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł
nie więcej niż 10 000 zł, spadki i darowizny
nie więcej niż 7 500 zł

Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę majątkową małżeńską

400 zł

testament

50 zł

testament zawierający zapis zwykły

150 zł

testament zawierający polecenie

150 zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200 zł

odwołanie testamentu

30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń
lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości
lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30 zł

pełnomocnictwo do dokonania więcej
niż jednej czynności

100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników
spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

za sporządzenie protokołu
walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników
spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie
towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu
funduszu inwestycyjnego

1000 zł

za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji,
przetargu lub losowania nagród

100 zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu,
za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł

za sporządzenie innego protokołu

200 zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100 zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

1/10 taksy notarialnej, nie więcej niż 300 zł

na dokumentach, nieoznaczonych sumą pieniężną

20 zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6 zł/strona

za poświadczenie daty okazania dokumentu

6 zł/strona

za poświadczenie pozostawania przy życiu
w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń
z ubezpieczenia społecznego

5 zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30 zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30 zł

europejskie poświadczenie spadkowe

400 zł