Opłaty notarialne

Notariusz pobiera opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe opłaty:

•   podatek od czynności cywilnoprawnych,

•   podatek od spadków i darowizn,

•   opłatę sądową,

•   opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym.

Wyżej wymienione opłaty przekazywane są na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe opłaty notarialne. Podane kwoty są kwotami netto.

 W przypadku wykonywania czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii notarialnej, notariusz może ustalić wyższe wynagrodzenie.


Podstawowe opłaty notarialne

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI

TAKSA NOTARIALNA

do 3 000 zł

100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł
nie więcej niż 10 000 zł, spadki i darowizny
nie więcej niż 7 500 zł

Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę majątkową małżeńską

400 zł

testament

50 zł

testament zawierający zapis zwykły

150 zł

testament zawierający polecenie

150 zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200 zł

odwołanie testamentu

30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń
lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości
lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30 zł

pełnomocnictwo do dokonania więcej
niż jednej czynności

100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników
spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

za sporządzenie protokołu
walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników
spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie
towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu
funduszu inwestycyjnego

1000 zł

za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji,
przetargu lub losowania nagród

100 zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu,
za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł

za sporządzenie innego protokołu

200 zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100 zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

1/10 taksy notarialnej, nie więcej niż 300 zł

na dokumentach, nieoznaczonych sumą pieniężną

20 zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6 zł/strona

za poświadczenie daty okazania dokumentu

6 zł/strona

za poświadczenie pozostawania przy życiu
w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń
z ubezpieczenia społecznego

5 zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30 zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30 zł

europejskie poświadczenie spadkowe

400 zł

Opłaty notarialne we Wrocławiu – od czego zależą?

Ceny usług prawnych są różne i ustalane indywidualnie przez konkretną kancelarię. Każde biuro posiada swój własny cennik. Należy pamiętać, że na opłaty notarialne we Wrocławiu składa się taksa notarialna, a także w zależności od charakteru czynności, opłata sądowa opłata za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym, podatek od spadków i darowizn lub podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz dolicza prowizję proporcjonalnie do rodzaju świadczonej usługi notarialnej.

W czym może pomóc kancelaria notarialna?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Do jego obowiązków należy sporządzanie aktów i umów w sposób rzetelny i przejrzysty. Złożenie podpisów przez strony czynności prawnej sprawia, że pismo staje się dokumentem urzędowym. Należy je poprzedzić potwierdzeniem tożsamości przybyłych. W tym celu konieczne jest okazanie dowodów tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu. Klientom przysługuje darmowa konsultacja w zakresie niezrozumiałych zapisów umowy lub oświadczenia. Kancelaria notarialna przygotowuje: umowę sprzedaży, umowę deweloperską, umowę przedwstępną, umowę darowizny, umowę dożywocia, umowę zamiany, umowę warunkową, małżeńską umowę majątkową, umowę podziału majątku, umowę spółki, testament, pełnomocnictwo, akt poświadczenia podpisu czy akr poświadczenia dziedziczenia.

Ile wynoszą opłaty notarialne we Wrocławiu?

Ceny poszczególnych usług notarialnych zależą od ich charakteru i poziomu skomplikowania. Koszt sporządzenia intercyzy wynosi 400 zł, testamentu od 50 zł do 150 zł, dokumentu potwierdzającego zwolnienie nieruchomości od obciążeń – 60 zł, zrzeczenie się własności nieruchomości – 80 zł, pełnomocnictwa od 30 do 100 zł, protokołu zgromadzenia wspólników spółki od 600 do 1000 zł, protokołu dziedziczenia – 100 zł. Usługa poświadczenia zgodności daty okazania dokumenty oraz zgodności odpisu z okazanym dokumentem to koszt 6 zł za stronę. Opłaty notarialne we Wrocławiu powiększa taksa notarialna oraz konieczne do uregulowania inne podatki i opłaty, np. podatek od czynności cywilnoprawnych. Zachęcamy do skorzystania z usług, świadczonych przez naszą kancelarię notarialną.

Notariusz Wrocław cennik - jak kształtują się opłaty notarialne we Wrocławiu?

Całkowity koszt opłaty notarialnej składa się z taksy notarialnej, uzależnionej od konkretnej kancelarii, jak również opłaty sądowej, opłaty za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia, podatku od spadków i darowizn lub podatku od czynności cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju umowy lub aktu, który sporządza notariusz we Wrocławiu, cennik może kształtować się różnie. Stawki za poszczególne czynności prawne rozpoczynają się od 30 zł i mogą dochodzić do 600 zł.

Jak wysokie są podstawowe opłaty notarialne?

Złożenie wymaganych podpisów przez poszczególne strony sprawia, że pismo staje się dokumentem urzędowym i nabiera mocy prawnej. Czynność tę poprzedza potwierdzenie tożsamości obecnych. W tym celu należy okazać dowód tożsamości, a więc dowód osobisty bądź paszport. Treść umów i aktów powinna być jasna, zrozumiała i przejrzysta. Do wyjaśnienia wszelkich niejasności i zawiłości prawnych zobowiązany jest notariusz z Wrocławia. Cennik jego usług kształtuje się różnie, w zależności od rodzaju umowy czy aktu.Koszt sporządzenia aktu notarialnego, dokumentującego: testament może osiągać 150 zł, pełnomocnictwo 100 zł, protokół zgromadzenia wspólników 600 zł, małżeńską umowę majątkową 400 zł, protokół dziedziczenia 100 zł.

Do ceny każdej usługi notarialnej należy doliczyć również taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę sądową lub opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym. Wynagrodzenie notarialne jest różne i ustalane jest odrębnie przez każdą kancelarię. Za poświadczenia notariusz pobiera zwykle: 20 zł w przypadku dokumentów, nieoznaczonych sumą pieniężną, 30 zł w przypadku pozostawania osoby w określonym miejscu, 400 zł w związku z europejskimi poświadczeniami spadkowymi, 6 zł za każdą stronę poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem oraz 6 zł za każdą stronę poświadczenia daty okazania dokumentu. Chętnie podejmiemy współpracę w zakresie czynności notarialnych.