Umowa darowizny

Umowa darowizny to umowa, w której darczyńca nieodpłatnie przekazuje osobie obdarowanej rzeczy lub prawa majątkowe, przy czym darczyńca może zwolnić obdarowanego z ciążących na nim długów. Umowa dochodzi do skutku w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu darowizny przez obdarowanego. Umowę darowizny reguluje art. 888-902 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza umowa powinna zawierać dane osoby obdarowanej, informację o przekazanym przedmiocie oraz oświadczenie obdarowanego o zgodzie na przyjęcie darowizny. Obowiązkiem notariusza jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego – przy czym darowizna dla najbliższej rodziny zwolniona jest z podatku od spadku i darowizn.

Umowa darowizny