Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska zwana jest inaczej intercyzą. Reguluje ona kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami/narzeczonymi. W momencie zawarcia małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa, którą małżonkowie mogą rozszerzyć, ograniczyć lub znieść. Mogą tego dokonać przed ślubem, jak i po. Umowa majątkowa małżeńska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, w przeciwnym przypadku jest nieważna.

Umowa majątkowa małżeńska może prowadzić do:

  • rozszerzenia majątku – gdzie obie strony włączają do majątku wspólnego przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do ich majątków osobistych,
  • ograniczenia majątku – część przedmiotów majątku wspólnego, przechodzi do majątku osobistego,
  • rozdzielności majątkowej – gdzie wspólność majątkowa nie istnieje, a strony mają wyłącznie swoje majątki,
  • rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – gdzie podczas trwania małżeństwa obowiązuje pełna rozdzielność majątkowa, ale z chwilą jego zakończenia ochronie podlega interes tej strony, która miała mniejsze możliwości pomnożenia majątku.
Umowa majątkowa małżeńska