Depozyt notarialny

Depozyt notarialny jest jednym ze sposobów zabezpieczenia transakcji. Notariusz w związku z wykonywaną czynnością przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe lub pieniądze w walucie polskiej bądź obcej. Należy przy tym pamiętać, że papiery wartościowe zdematerializowane nie mogą być przedmiotem depozytu notarialnego.

Notariusz w momencie przyjęcia do depozytu sporządza odpowiedni protokół, jednak pieniądze muszą być już zaksięgowane na koncie depozytowym notariusza. Osoba składająca pieniądze do depozytu precyzyjnie określa, komu i w jakim czasie notariusz może wypłacić środki z depozytu.

Depozyt notarialny wykorzystywany jest najczęściej w przypadkach zawierania umów sprzedaży, gdy zapłata ma być dokonana ze środków własnych Kupującego, a nie np. z kredytu.

Depozyt notarialny