Testament

Testament jest dokumentem rozporządzającym majątkiem własnym na wypadek śmierci. Może on obejmować rozrządzanie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, w związku z czym nie ma możliwości sporządzania testamentów wspólnych. Dokument ten jest sposobem na zabezpieczenie bliskich osób po swojej śmierci, w przeciwnym razie majątek jest rozdzielany pomiędzy osoby wskazane w Kodeksie cywilnym.

Testament może być sporządzony własnoręcznie bądź mieć formę aktu notarialnego.

Podczas sporządzania testamentu notariusz ma obowiązek upewnić się, czy spadkodawca świadomie podejmuje decyzję, a w przypadku wątpliwości co do jego poczytalności – odmówi sporządzenia testamentu. Kancelaria notarialna przechowuje testament przez 10 lat.

Testament