Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest to umowa cywilnoprawna. Upoważniony przenosi w takim przypadku na nabywcę własność nieruchomości, w zamian za dożywotnie zapewnienie mu opieki, dostępu między innymi do mediów, ciepła, wyżywienia, odzieży oraz pielęgnowania w chorobie, a po śmierci uprawnionego nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania mu pogrzebu odpowiadającego miejscowym obyczajom. Należy pamiętać, że prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym. W wyjątkowych wypadkach każda ze stron może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy dożywocia.

Umowa dożywocia