Spisywanie protokołów

Protokół jest to pisemne sprawozdanie z przebiegu różnego rodzaju posiedzeń. Jest to dokument oficjalny.

Notariusz, zgodnie z art. 104 Prawa o notariacie, spisuje protokół:

  • z walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni, stowarzyszeń, spółek oraz innych osób prawnych w przypadkach prawnie wskazanych,
  • stwierdzający przebieg określonych czynności oraz zdarzeń wywołujących skutki prawne,
  • sporządzany przy przejmowaniu na przechowanie ważnych dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
  • dotyczący stawiennictwa stron i złożonych przez te strony oświadczeń.

Protokół spisywany przez notariusza jest zawsze w formie aktu notarialnego. Obowiązek spisania protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać z ustawy, umowy, statutu, regulaminu lub aktu o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej.

Spisywanie protokołów