Umowa podziału majątku wspólnego

Ten rodzaj umowy może zostać zawarty w momencie, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, bądź gdy w małżeństwie obowiązuje już rozdzielność majątkowa małżeńska. Umowa o podział majątku może zostać zawarta w dowolnej formie. Jednak, gdy w skład majątku wchodzi własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowę o podział majątku wspólnego zawiera się wówczas, gdy strony są zgodne co do sposobu podziału. Jeżeli strony jednak nie mogą dojść do porozumienia, to wtedy każda z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego.

Zobacz też:

Umowa podziału majątku wspólnego