Umowa zamiany

Umowa zamiany to umowa, na podstawie której następuje przeniesienie prawa własności. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca i należy do niej stosować przepisy dotyczące sprzedaży. Oznacza to, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Jeżeli przedmiotem umowy zamiany jest nieruchomość, wtedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowa zamiany