Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu jest jedną z czynności notarialnych polegającą na złożeniu własnoręcznego podpisu w obecności rejenta. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu poprzez wystawienie klauzuli poświadczeniowej zawierającej datę, miejsce poświadczenia, dane osobowe składającego oraz oznaczenie notariusza wraz z jego pieczęcią i podpisem. Taka klauzula jest potwierdzeniem, że złożony podpis jest autentyczny i gwarantuje, że w dniu wykonania poświadczenia podpis danej osoby został złożony na dokumencie.

Poświadczenie podpisu