Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży to zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy i wydanie mu jej. W takiej sytuacji Kupujący musi zapłacić cenę wyznaczoną przez Sprzedającego.

Umowę sprzedaży reguluje art. 535 i następne Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza umowa powinna zawierać datę i miejsce sporządzenia, dane stron oraz przedmiot sprzedaży i jego cenę. Przedmiotem może być rzecz oznaczona indywidualnie albo co do gatunku, energia elektryczna, wodna, gazowa, cieplna, jak również woda, zwierzęta, prawa majątkowe zbywalne oraz zespoły rzeczy i praw.

Umowa sprzedaży