Notariusz Wrocław

Jednym z wielu zawodów zaufania publicznego jest właśnie notariusz. Wykonuje swoje zadania na rzecz klientów, którzy zgłaszają się do jego kancelarii z wielu różnych powodów. Najczęściej celem wizyty jest konieczność sporządzenia aktu notarialnego w przypadku spisania testamentu lub zawierania umowy kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Notariusz we Wrocławiu odpowiedzialny jest za szerokie spektrum czynności prawnych, które muszą zostać dochowane podczas sporządzania odpowiednich dokumentów. Jasno mówi o tym ustawa. Służy radą oraz wyjaśnia każdą pojawiającą się niejasność.

Profesjonalne czynności służbowe, które wykonuje notariusz, mają wagę urzędowego dokumentu. Konieczne jest więc zabezpieczenie jego rzetelności oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria dba o interesy każdej ze stron oraz czuwa nad dopełnieniem przez nich wszystkich niezbędnych obowiązków. Dzięki temu ryzyko powstania sporów sądowych w przyszłości praktycznie nie istnieje. Notariusz we Wrocławiu realizuje powierzone mu zadanie w imieniu prawa polskiego.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Działalność kancelarii notarialnej obejmuje szeroki zakres czynności. Zajmuje się poświadczeniami, umowami sprzedaży nieruchomości, sprawami spadkowymi oraz sporządzaniem intercyzy. Dokłada wszelkich starań, aby interesy stron zostały prawidłowo zabezpieczone. Notariusz we Wrocławiu podpowiada, jakie niezbędne dokumenty należy dostarczyć oraz poucza o przysługujących prawach i obowiązkach. Tego rodzaju usługi cieszą się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ akt notarialny stanowi także skuteczną ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością prawną.

Notariusz we Wrocławiu jest osobą upoważnioną do sporządzania dokumentów notarialnych. Posiada wykształcenie prawnicze i wykonuje czynności, do których jest prawnie zobowiązany. Precyzyjnie i wyczerpująco odpowiada interesariuszom na nurtujące ich pytania. Rozwiewa wszelkie wątpliwości, wyjaśnia każdy niezrozumiały zapis. Akt notarialny przygotowany w kancelarii stanowi gwarancję jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jaki jest zakres obowiązków notariusza?

Notariusz we Wrocławiu , zwany w przeszłości rejentem jest powołany do tworzenia aktów stosowania prawa przez urzędującego ministra sprawiedliwości. Zawód ten dokładnie reguluje ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z jej zapisami notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma prawo korzystać z takiej samej ochrony, jaka przysługuje publicznym funkcjonariuszom. Wykonuje więc prestiżową, ale jednocześnie niezwykle odpowiedzialną profesję.

Funkcja, jaką pełni notariusz we Wrocławiu, polega przede wszystkim na sporządzaniu aktów notarialnych oraz udzielaniu porad i pomocy prawnej. Dzięki temu, że dba o zawieranie umów w sposób zgodny z przepisami prawa, ogranicza ilość powstających sporów sądowych. Czuwa nad poprawnością formalnoprawną tworzonej dokumentacji, jednocześnie zabezpieczając interesy każdej ze stron. Notariusz realizuje zadania notarialne na podstawie uprawnień, które nadało mu państwo polskie. Cieszy się więc zaufaniem wszystkich zgłaszających się do jego kancelarii interesariuszy.

Notariusz Wrocław – dla kogo?

Zawód, jaki wykonuje notariusz we Wrocławiu, stanowi ogromną pomoc dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Udziela również fachowego wsparcia wszystkim swoim klientom. Najczęściej zgłaszają się do niego interesariusze, gdy konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego przy okazji, np. sprzedaży mieszkania, podpisania intercyzy, przekazania darowizny itp.

W czym może pomóc notariusz?

 • przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności związane z europejskim poświadczeniem spadkowym,
 • sporządza poświadczenia, np. daty okazania dokumentu, własnoręczności podpisu, zgodności kopii z oryginałem,
 • spisuje protokoły, np. przebiegi aukcji, zgromadzeń spółek prawa handlowego,
 • przygotowuje protesty czeków i weksli,
 • przechowuje pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznych nośnikach,
 • składa wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Notariusz we Wrocławiu sporządza również, na żądanie stron, projekty oświadczeń i aktów, a także przygotowuje wypisy, odpisy i wyciągi odpowiednich dokumentów.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Jednym z zadań, jakie musi zrealizować notariusz we Wrocławiu, jest czuwanie nad umieszczeniem w akcie notarialnym wszystkich niezbędnych informacji. Należą do nich:

 • dane osobowe stron, adres ich zamieszkania, imiona rodziców,
 • adres miejsca sporządzenia dokumentu notarialnego,
 • data sporządzenia aktu notarialnego, a więc dzień, miesiąc, rok oraz czas, jeśli jest wymagany,
 • dane osobowe notariusza oraz adres jego kancelarii,
 • dane osób prywatnych,
 • imiona i nazwiska pełnomocników oraz przedstawicieli osób prawnych,
 • oświadczenia stron,
 • zapis stwierdzający odczytanie, przyjęcie i podpisanie aktu notarialnego,
 • podpis notariusza,
 • podpis osób biorących czynny udział oraz obecnych przy sporządzaniu dokumentu notarialnego.

W zależności od charakteru sprawy oraz wymagań klientów notariusz we Wrocławiu zawiera w akcie notarialnym dodatkowe zapisy, np. okoliczności, jakie wystąpiły podczas przygotowania dokumentów. Jakiekolwiek odstępstwa od przepisów prawnych może skutkować stwierdzeniem przez sąd nieważności aktu notarialnego.

Profesjonalne usługi, jakie oferuje kancelaria notarialna we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki, zawsze świadczone są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zadaniem notariusza jest czuwanie nad przebiegiem sprawy, aby dopełnione zostały wszelkie niezbędne formalności.

Kancelaria notarialna we Wrocławiu Krzyki dokłada wszelkich starań, aby każdy z powyższych punktów został spełniony. Klienci obsługiwani są z zachowaniem najwyższych standardów etycznych oraz prawnych. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny i profesjonalny, zgodnie z charakterem oraz specyfiką danej sprawy.

Notariusz Wrocław – dlaczego warto?

Korzystając z profesjonalnych usług notarialnych, interesariusze mają pewność, że ich interesy zostały dostatecznie zabezpieczone, a sporządzone dokumenty są stuprocentowo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Notariusz we Wrocławiu udziela wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących praw i obowiązków, przebiegu czynności oraz ewentualnych niejasności. Klienci korzystają z jego fachowej wiedzy prawniczej. Notariusz wykonuje swój zawód z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Jako osoba zaufania publicznego zapewnia o pełnej formalnoprawnej poprawności tworzonych przez niego aktów notarialnych. Dzięki temu powstanie sporów sądowych jest niemal niemożliwe.

Notariusz we Wrocławiu na Starym Mieście – profesjonalne usługi notarialne

Każda kancelaria notarialna powinna działać według obowiązujących przepisów prawa. Przygotowuje bowiem pisma, które po złożeniu podpisów odpowiednich stron, stają się dokumentami urzędowymi i nabierają mocy prawnej. Notariusz we Wrocławiu na Starym Mieście przeprowadza czynności notarialne w sprawie zawarcia umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy podziału majątku, testamentu czy pełnomocnictwa.

Czym zajmuje się notariusz z Wrocławia na Starym Mieście?

Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego. Jego obowiązkiem jest sporządzenie dokumentów urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które będą w pełni przejrzyste i zrozumiałe. Powinien także działać na korzyść obu stron oraz wyjaśniać każdą zawiłość prawną czy niezrozumiały zapis umowy. W biurze notarialnym można także złożyć do depozytu nośniki danych, papiery wartościowe oraz pieniądze w każdej walucie. Najczęściej dochodzi do udokumentowania: umowy sprzedaży, umowy, deweloperskiej, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy zamiany, wymowy spółki, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy podziału majątku, umowy przedwstępnej, testamentów, pełnomocnictwa, aktu poświadczenia podpisu oraz aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jakie są obowiązki biura notarialnego?

Notariusz z Wrocławia na Starym Mieście udziela porad prawnych, sporządza protesty czeków i weksli, przygotowuje na żądanie stron projekty umów i oświadczeń, sporządza odpisy, wpisy i wyciągi dokumentów, doręcza oświadczenia, a także przechowuje papiery wartościowe, pieniądze w każdej walucie oraz wszelkiego rodzaju dokumentację. Koszt usług notarialnych składa się z taksy notarialnej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej bądź opłaty za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia. Klientom przysługują darmowe wyjaśnienia w przypadku niezrozumienia zapisu lub czynności prawnej. Notariusz ma obowiązek pouczyć strony o zastosowanej podstawie prawnej oraz uprawnieniach urzędu skarbowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności.

Notariusz we Wrocławiu, Krzyki – profesjonalne usługi notarialne

Zawód notariusza wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ każde przygotowane przez niego pismo staje się dokumentem urzędowym z chwilą złożenia podpisów przez strony określonej czynności notarialnej. Powinien on działać zgodnie z przepisami prawa, dbając o interesy swoich klientów. Notariusz we Wrocławiu, Krzyki ma również obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz zapisy umów i aktów osobom, korzystającym z jego usług.

Jak wygląda praca notariusza?

Notariusz we Wrocławiu, Krzyki jako osoba zaufania publicznego, powinien sporządzać umowy i akty notarialne w sposób czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Ma obowiązek pouczyć strony o zastosowanej podstawie prawnej, uprawnieniach przysługujących urzędowi skarbowemu oraz sposobach naliczania opłat i podatków. Na koszt usługi notarialnej składa się nie tylko taksa notarialna, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa lub opłata za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia. Stronom przysługuje darmowa konsultacja podczas składania podpisów na dokumentach urzędowych. Może ona dotyczyć zawiłości prawnych i procedur związanych z określoną umową.

Jakie usługi świadczy notariusz we Wrocławiu, Krzyki?

Zadaniem kancelarii notarialnej jest przygotowanie w sposób rzetelny i przejrzysty następujących dokumentów urzędowych: umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy spółki, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy podziału majątku, umowy warunkowej, testamentów, pełnomocnictw, aktów poświadczenia podpisu, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz protokołów zgromadzenia wspólników spółki.Notariusz we Wrocławiu, Krzyki przyjmuje w depozyt papiery wartościowe, pieniądze zarówno w walucie polskiej, jak i obcej oraz nośniki danych. Przechowuje także wszelkie protokoły i akty notarialne oraz sporządza na żądanie stron projekty umów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej kancelarii notarialnej.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna we Wrocławiu, Krzyki?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego ma obowiązek sporządzania dokumentów urzędowych w sposób czytelny, zrozumiały i rzetelny. Powinien również pouczyć strony o podstawie prawnej, uprawnieniach urzędów skarbowych, sposobach naliczania podatków i opłat, a także wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe zapisy umów i aktów. Kancelaria notarialna we Wrocławiu, Krzyki to miejsce, gdzie można przeprowadzić niezbędne czynności prawne.

Jakie sprawy można załatwić w biurze notarialnym?

Profesjonalne biura notarialne zajmują się przygotowaniem i podpisywaniem wszelkich dokumentów urzędowych, wśród których znajdują się: umowa deweloperska, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, umowa dożywocia, umowa darowizny, małżeńska umowa majątkowa, testament, pełnomocnictwo, umowa spółki, akty poświadczenia dziedziczenia, akty poświadczenia podpisu i umowa zamiany. Kancelaria notarialna we Wrocławiu, Krzyki zajmuje się również przyjmowaniem w depozyt pieniądze w każdej walucie, papiery wartościowe oraz nośniki danych. Przed przystąpieniem do czynności prawnych należy okazać dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości poszczególnych stron.

Kancelaria notarialna we Wrocławiu, Krzyki – co składa się na cenę?

Na cenę usług notarialnych składa się nie tylko taksa notarialna, ale również opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, a także opłata za zarejestrowanie w Rejestrze Spadkowym aktu poświadczenia dziedziczenia. Kancelaria notarialna we Wrocławiu, Krzyki to miejsce, gdzie można również sporządzić protesty czeków i weksli, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz projekty aktów i innych oświadczeń. Pełen zakres usług notarialnych musi być świadczony w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde pismo powinno zawierać zrozumiałą, rzetelną i czytelną treść. Notariusz ma obowiązek udzielić wyjaśnień w przypadku niejasnych zapisów i innych skomplikowanych kwestii prawnych. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia i doradztwa w kwestiach notarialnych.

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej?

Notariusza odwiedzają najczęściej osoby, które chcą sporządzić akt notarialny z różnych przyczyn. Kancelaria notarialna we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki oferuje szeroki zakres usług w tej dziedzinie. Dokument notarialny jest niezbędny przy wielu czynnościach prawnych, np. kupno lub sprzedaż nieruchomości, spisanie testamentu, przekazanie darowizny czy poświadczenie pełnomocnictwa. Akt notarialny stanowi również dodatkowe zabezpieczenie, które może uchronić przed ewentualną odpowiedzialnością prawną.

Udając się do notariusza, nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu, jak również całej dokumentacji, która dotyczy danej sprawy, np. aktu zawarcia związku małżeńskiego czy dowodu własności. W przeciwnym razie klient spotka się z odmową sporządzenia aktu notarialnego.

Kancelaria notarialna we Wrocławiu Krzyki przeprowadza kolejne czynności prawne w sposób zrozumiały dla klienta. Notariusz ma obowiązek wyjaśnić mu wszelkie wątpliwości oraz udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące interesariusza pytania. Przed najważniejszym etapem, czyli złożeniem podpisów, pracownik upewnia się, że zapisy znajdujące się w akcie notarialnym, są zrozumiałe dla wszystkich stron. Wówczas następuje popisanie dokumentu.

Zobacz też: