Notariusz Wrocław

Jednym z wielu zawodów zaufania publicznego jest właśnie notariusz. Wykonuje swoje zadania na rzecz klientów, którzy zgłaszają się do jego kancelarii z wielu różnych powodów. Najczęściej celem wizyty jest konieczność sporządzenia aktu notarialnego w przypadku spisania testamentu lub zawierania umowy kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Notariusz we Wrocławiu odpowiedzialny jest za szerokie spektrum czynności prawnych, które muszą zostać dochowane podczas sporządzania odpowiednich dokumentów. Jasno mówi o tym ustawa. Służy radą oraz wyjaśnia każdą pojawiającą się niejasność.

Profesjonalne czynności służbowe, które wykonuje notariusz, mają wagę urzędowego dokumentu. Konieczne jest więc zabezpieczenie jego rzetelności oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria dba o interesy każdej ze stron oraz czuwa nad dopełnieniem przez nich wszystkich niezbędnych obowiązków. Dzięki temu ryzyko powstania sporów sądowych w przyszłości praktycznie nie istnieje. Notariusz we Wrocławiu realizuje powierzone mu zadanie w imieniu prawa polskiego.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Działalność kancelarii notarialnej obejmuje szeroki zakres czynności. Zajmuje się poświadczeniami, umowami sprzedaży nieruchomości, sprawami spadkowymi oraz sporządzaniem intercyzy. Dokłada wszelkich starań, aby interesy stron zostały prawidłowo zabezpieczone. Notariusz we Wrocławiu podpowiada, jakie niezbędne dokumenty należy dostarczyć oraz poucza o przysługujących prawach i obowiązkach. Tego rodzaju usługi cieszą się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ akt notarialny stanowi także skuteczną ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością prawną.

Notariusz we Wrocławiu jest osobą upoważnioną do sporządzania dokumentów notarialnych. Posiada wykształcenie prawnicze i wykonuje czynności, do których jest prawnie zobowiązany. Precyzyjnie i wyczerpująco odpowiada interesariuszom na nurtujące ich pytania. Rozwiewa wszelkie wątpliwości, wyjaśnia każdy niezrozumiały zapis. Akt notarialny przygotowany w kancelarii stanowi gwarancję jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jaki jest zakres obowiązków notariusza?

Notariusz we Wrocławiu , zwany w przeszłości rejentem jest powołany do tworzenia aktów stosowania prawa przez urzędującego ministra sprawiedliwości. Zawód ten dokładnie reguluje ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z jej zapisami notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma prawo korzystać z takiej samej ochrony, jaka przysługuje publicznym funkcjonariuszom. Wykonuje więc prestiżową, ale jednocześnie niezwykle odpowiedzialną profesję.

Funkcja, jaką pełni notariusz we Wrocławiu, polega przede wszystkim na sporządzaniu aktów notarialnych oraz udzielaniu porad i pomocy prawnej. Dzięki temu, że dba o zawieranie umów w sposób zgodny z przepisami prawa, ogranicza ilość powstających sporów sądowych. Czuwa nad poprawnością formalnoprawną tworzonej dokumentacji, jednocześnie zabezpieczając interesy każdej ze stron. Notariusz realizuje zadania notarialne na podstawie uprawnień, które nadało mu państwo polskie. Cieszy się więc zaufaniem wszystkich zgłaszających się do jego kancelarii interesariuszy.

Notariusz Wrocław – dla kogo?

Zawód, jaki wykonuje notariusz we Wrocławiu, stanowi ogromną pomoc dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Udziela również fachowego wsparcia wszystkim swoim klientom. Najczęściej zgłaszają się do niego interesariusze, gdy konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego przy okazji, np. sprzedaży mieszkania, podpisania intercyzy, przekazania darowizny itp.

W czym może pomóc notariusz?

 • przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności związane z europejskim poświadczeniem spadkowym,
 • sporządza poświadczenia, np. daty okazania dokumentu, własnoręczności podpisu, zgodności kopii z oryginałem,
 • spisuje protokoły, np. przebiegi aukcji, zgromadzeń spółek prawa handlowego,
 • przygotowuje protesty czeków i weksli,
 • przechowuje pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznych nośnikach,
 • składa wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Notariusz we Wrocławiu sporządza również, na żądanie stron, projekty oświadczeń i aktów, a także przygotowuje wypisy, odpisy i wyciągi odpowiednich dokumentów.

Jakie informacje powinny znajdować się w akcie notarialnym?

Jednym z zadań, jakie musi zrealizować notariusz we Wrocławiu, jest czuwanie nad umieszczeniem w akcie notarialnym wszystkich niezbędnych informacji. Należą do nich:

 • dane osobowe stron, adres ich zamieszkania, imiona rodziców,
 • adres miejsca sporządzenia dokumentu notarialnego,
 • data sporządzenia aktu notarialnego, a więc dzień, miesiąc, rok oraz czas, jeśli jest wymagany,
 • dane osobowe notariusza oraz adres jego kancelarii,
 • dane osób prywatnych,
 • imiona i nazwiska pełnomocników oraz przedstawicieli osób prawnych,
 • oświadczenia stron,
 • zapis stwierdzający odczytanie, przyjęcie i podpisanie aktu notarialnego,
 • podpis notariusza,
 • podpis osób biorących czynny udział oraz obecnych przy sporządzaniu dokumentu notarialnego.

W zależności od charakteru sprawy oraz wymagań klientów notariusz we Wrocławiu zawiera w akcie notarialnym dodatkowe zapisy, np. okoliczności, jakie wystąpiły podczas przygotowania dokumentów. Jakiekolwiek odstępstwa od przepisów prawnych może skutkować stwierdzeniem przez sąd nieważności aktu notarialnego.

Notariusz Wrocław – dlaczego warto?

Korzystając z profesjonalnych usług notarialnych, interesariusze mają pewność, że ich interesy zostały dostatecznie zabezpieczone, a sporządzone dokumenty są stuprocentowo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Notariusz we Wrocławiu udziela wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących praw i obowiązków, przebiegu czynności oraz ewentualnych niejasności. Klienci korzystają z jego fachowej wiedzy prawniczej. Notariusz wykonuje swój zawód z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Jako osoba zaufania publicznego zapewnia o pełnej formalnoprawnej poprawności tworzonych przez niego aktów notarialnych. Dzięki temu powstanie sporów sądowych jest niemal niemożliwe.