• Notariusz Wrocław. Rejent Małgorzata Bańkosz - Ruśkowska dokonuje następujących czynności: sporządza akty notarialne, sporządza, poświadczenia, doręcza poświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Szanowni Państwo
Kancelaria Notarialna Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej istnieje na rynku od 1998 roku. Nasza siedziba mieści się przy ul. Komandorskiej 4 we Wrocławiu. Wieloletnie wykonywanie zawodu notariusza pozwala nam na profesjonalne świadczenie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, a przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron...
Małgorzata Bańkosz-Ruśkowska
O notariuszu
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron ...
Czytaj więcej
Czynności notarialne
Czynności notarialnych dokonuje wyłącznie notariusz lub jego zastępca (asesor notarialny lub emerytowany notariusz).

Notariusz jest zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności, w tym pouczać o uprawnieniach urzędu skarbowego dotyczących wartości przedmiotu czynności, podstawie prawnej i sposobie obliczania opłaty skarbowej i podatku od darowizny, oraz zaniechaniu ich poboru.

Zobacz więcej
Pytania i odpowiedzi
Zobacz więcej
Jak dojechać
Zobacz więcej